wedstrijdreglement

artikel 1
AZ Zeno, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 260, organiseert een wedstrijd "Win 1 jaar spotify premium" (hierna "spotify") die van start gaat op vrijdag 10/01/2020 om 18u00 en eindigt op vrijdag 31/01/2020 om 23u59. Huidig reglement regelt de modaliteiten die van toepassing zijn op de Wedstrijd "Spotify".
artikel 2
De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedereen die voldoet aan de deelnemersvoorwaarden die hieronder worden beschreven, met uitsluiting van de organiserende personeelsleden van AZ Zeno (hierna "de Organisator"), alsook de door haar in het kader van deze actie ingeschakelde derden, hun onderaannemers en hun respectievelijke familieleden.

Om deel te kunnen nemen dien je op 10/01/2020:
- minstens 18 jaar oud te zijn; en
- in België of Nederland gedomicilieerd te zijn.
artikel 3
Wat houdt deze wedstrijd in?
"Spotify" is een online wedstrijd waaraan enkel aan kan worden deelgenomen via een deelnameforumlier op de website ambulance-ambiance.be en is voor alle bezoekers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden beschreven in artikel 2.

Deze wedstrijd geldt over gans België en Nederland en wordt gehouden één taal Nederlands. Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen. Deelnemen aan deze wedstrijd is in principe mogelijk 24 uur op 24. De Organisator behoudt zich echter het recht voor om het informaticasysteem tijdelijk onbeschikbaar te stellen om zo mogelijk technische aspecten bij te sturen teneinde het goede verloop van de Wedstrijd te kunnen garanderen, alsook ter bescherming van het systeem en de hierin opgenomen gegevens.

De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment deze wedstrijd te wijzigen en/of hieraan vervroegd een einde te stellen zonder dat enige deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.

Om deel te nemen aan de Wedstrijd moet je:
1. je e-mailadres ingeven
2. je favoriete feestnummer doorgeven
3. de schiftingsvraag "Hoeveel nummers zullen we ontvangen hebben op 31/01/2020 om 23u59?" beantwoorden

De winnaar is de persoon die de schiftingsvraag juist heeft of de persoon die het dichts bij het juiste antwoord zit.
Er zal in totaal 1 winnaar worden gekozen. De Wedstrijd start op vrijdag 10/01/2020 om 18u00 en stopt op vrijdag 31/01/2020 om 23u59.

Geen enkele deelnemer kan aanspraak maken op een prijs indien deze niet heeft deelgenomen via de website ambulance-ambiance.be voor het einde van de Wedstrijd.

Welke prijs is er te winnen met deze wedstrijd? De winnaar wint een Spotify premium abonnement voor 12 maanden. Ter waarde van 120 euro. Het abonnement wordt via e-mail opgestuurd.
artikel 4
Deelname aan de Wedstrijd is slechts mogelijk indien men zich akkoord verklaard heeft met het wedstrijdreglement. Er is geen aankoopverplichting verbonden aan de Wedstrijd. Wel moet men een geldig e-mail adres hebben om deel te nemen.
artikel 5
Eventuele kosten die worden gemaakt voor de deelname aan de Wedstrijd (internetverbinding,…) zijn volledig ten laste van de Deelnemer. In geen geval kan de Deelnemer zijn/haar kosten voor deelname terugvorderen van AZ Zeno.
artikel 6
AZ Zeno en elke andere tussenkomende vennootschap of persoon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen in verband met de deelname aan deze wedstrijd, hierbij inbegrepen vertragingen veroorzaakt door een eventueel technisch probleem.

De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers uit te sluiten in geval van vermoedelijke of bewezen fraude of misbruik met betrekking tot dit reglement, zonder dat de Deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen in geval van vermoedelijke of bewezen fraude met betrekking tot dit reglement, zonder dat de Deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer die vals speelt, waarvan het vermoeden bestaat dat hij/zij vals speelt of die op enige (andere) wijze dit reglement schendt, van deelname uit te sluiten.
artikel 7
De naam van de winnaar zal op de officiële AZ Zeno Facebook pagina bekend worden gemaakt. De winnaar zal bovendien worden gecontacteerd via e-mail uiterlijk op 14/02/2020. De winnaar zal worden geïnformeerd over de winst en zal worden gevraagd de ontvangst van het bericht waarin hun winst aan hen wordt meegedeeld, te bevestigen voor 20/02/2020 23u59. Bij gebrek aan antwoord van de winnaar tegen voormeld tijdstip, vervalt de gewonnen prijs. Deze prijs is noch overdraagbaar, noch omruilbaar en kunnen niet in geld of om het even welk product of dienst omgewisseld worden.

De winnaar dient in het bezit te zijn van een bewijs van domicilie in België of Nederland op de datum van deelname (bijvoorbeeld: identiteitskaart) om een prijs te kunnen in ontvangst nemen.
artikel 8
Niets uit of met betrekking tot deze wedstrijd mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator.
artikel 9
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden indien voor redenen buiten hun eigen wil om, de Wedstrijd zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de internetsites, het kabel- (of enig ander terzake relevant) netwerk, software of hardware. De Organisator sluit iedere aansprakelijkheid terzake volledig uit.

Het verloop van de Wedstrijd volgens de goede regels, de strikte toepassing van het reglement, de aanduiding van de winnaars, de toekenning van de prijzen en de toezending of de overhandiging van de prijzen zullen eveneens onder de controle van de Organisator worden uitgevoerd.

De Organisator is ook niet aansprakelijk voor eventuele technische falingen van om het even welk type, en dit zonder beperking, zoals: falingen in het doorsturen van informatie, het niet opsturen of ontvangen van e-mail, een onderbreking in het netwerk, een pech in hun computersysteem, in geval van overlast van het netwerk en/of het computersysteem. De gebruikers hebben vrije toegang tot deze wedstrijd onder hun eigen en enige verantwoordelijkheid.
artikel 10
Het reglement is vrij toegankelijk op de ambulance-ambiance.be.
artikel 11
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zullen de gegevens van de Deelnemer in een databank worden opgenomen en bestemd zijn om gebruikt te worden met het oog op de promotie van de Vacatures van AZ Zeno.

De Deelnemer aanvaardt dat zijn/haar persoonsgegevens worden bekend gemaakt indien ze zich onder de winnaars van de Wedstrijd bevinden. De winnaar aanvaardt dat hun naam wordt vermeld op de Facebookpagina.

De Deelnemer heeft te allen tijde het recht van toegang tot en verbetering van hun persoonsgegevens. De Deelnemer heeft tevens het recht zich te verzetten tegen elke verwerking voor promotionele doeleinden. De gegevens van de Deelnemers zullen 3 jaar in het bestand van de Organisator blijven. Indien de Deelnemer dit wenst kunnen deze gegevens vroegtijdig gewist worden.

De Deelnemer heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien dit nodig blijkt te zijn. Om zijn/haar rechten uit te oefenen, volstaat het om zijn/haar verzoek schriftelijk en gedagtekend over te maken aan AZ Zeno per brief [AZ Zeno, Julie De Waele (Communicatieveraantwoordelijke) Kalvekeetdijk 260, 8300 Knokke-Heist], met als bijlage een kopie van hun identiteitskaart. Deze aanvraag kan ook via volgende email adres, Julie.De.Waele@azzeno.be.
artikel 12
De Deelnemer verbindt zich er meer bepaald toe:
• de regels met betrekking tot de Wedstrijd na te leven;
• geen bedrog te plegen of anderszins vals te spelen;
• geen "fictieve persoonsgegevens" te creëren om deel te nemen;
• zich verstandig te gedragen.
• geen politieke of religieuze ideeën te uiten;
• niet te treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen te maken.
• geen foto's van derden te gebruiken

Elke inbreuk op het reglement evenals elke poging tot fraude en/of bedrog zal bestraft worden met onmiddellijke uitsluiting van de Deelnemer. Fouten in het drukken, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige fout kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.
artikel 13
Mocht een van de voorwaarden van dit reglement nietig of niet van toepassing worden verklaard, dan blijven de andere voorwaarden onverminderd van kracht. Deze voorwaarde is van toepassing in de mate dat zij door de wet wordt toegelaten.
artikel 14
In geval van betwisting of voor de gevallen die niet zijn voorzien in dit reglement, zullen de beslissingen van de Organisator onherroepelijk zijn en niet vatbaar voor beroep.
artikel 15
Het Belgisch recht is van toepassing op huidig reglement. Elk geschil inzake de toepassing van dit reglement zal onder de bevoegdheid vallen van de bevoegde rechtbank te Brugge.